این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

 
درباره کنفرانس > ساختار سازمانی کنفرانس >
.: ساختار سازمانی کنفرانس

رئیس کنفرانس
دکتر هوشنگ طالبی رییس دانشگاه اصفهان
دبیر کنفرانس
دکتر جواد راستی، عضو هیأت علمی دانشکده‌ی فنی مهندسی و مدیر مرکز تخصصی بازی‌های رایانه‌ای دانشگاه اصفهان
دبیران علمی کنفرانس
دکتر سید امیر حسن منجمی، عضو هیأت علمی دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر دانشگاه اصفهان
دکتر امیر قمرانی، عضو هیأت علمی دانشکده‌ی علوم تربیتی و روانشناسی و رییس کمیته‌ی علوم و فناوری‌های شناختی دانشگاه اصفهان
دکتر پریسا دارویی عضو هیأت علمی دانشگاه هنر اصفهان
مسئول هماهنگی‌های بین‌المللی
جناب آقای امین بابادی (پژوهشگر دانشگاه Aalto فنلاند)
اعضای کمیته علمی
مسئول دبیرخانه و روابط عمومی
نسیبه صرامی
مسئول اطلاع‌رسانی و تبلیغات
معین صبوحی